Ponuka firemných, individuálnych
a skupinových kurzov anglického jazyka v Bratislave.

Podrobné detaily o kurze

Máte zábrany komunikovať, pretože sa pri konverzácii v cudzom jazyku cítite neistý?
Túžite sa vyznať v bludisku gramatických javov? Alebo si iba potrebujete "pospeakovať", ale nemáte s kým? (smile).

Ak sa vás vyššie uvedené bytostne dotýka, máme pre vás pripravené veľmi pohodlné riešenie. Našou prioritou je Vaša spokojnosť, preto je obsahová náplň každého kurzu prispôsobená individuálnym požiadavkám, jazykovým zručnostiam a tempu klienta.
Stupeň jazykovej vybavenosti záujemcu o jazykový kurz sa uvádza v prihláške, avšak dôslednejšie sa určí po absolvovaní vstupného testu a rozhovoru s klientom počas našej prvej konzultácie.

Okrem kurzov všeobecnej a obchodnej angličtiny, ponúkam aj konverzačné hodiny a kurzy zamerané na prípravu na maturitnú skúšku.

Miesto konania

  • Šafárikovo námestie 7 81101 Bratislava
 

Keďže aktívna znalosť cudzieho jazyka je mozaikou osvojenia si viacerých jazykových zručností, pri výučbe sa zameriavame na rozvoj komunikačných schopností klienta, jeho znalostí v oblasti gramatických javov, písomného styku, ale aj čítania a počúvania s porozumením. Kurzy sa tak stávajú dynamickými a interaktívnymi a sú vedené v priateľskom duchu a uvoľnenej atmosfére.


Dĺžka trvania

Dĺžka trvania jednej vyučovacej jednotky je 45 min. Najideálnejšou formou realizácie kurzu sú stretnutia v rozsahu dvoch po sebe nasledujúcich vyučovacích jednotiek, t.j.. 90 min.

Učebný materiál

Učebný materiál sa určí po vzájomnej dohode s klientom. Cena učebníc nie je zahrnutá v cene kurzu.

Zrušenie hodiny

Zrušenie vyučovacej hodiny zo strany klienta je potrebné oznámiť min. 24 hod. pred plánovaným začiatkom vyučovacej hodiny, v opačnom prípade sa hodina považuje za odučenú.

Realizácia platby

Realizácia platby za odučené hodiny sa uskutočňuje formou úhrady faktúry, ktorá je klientovi vystavená na konci každého mesiaca.

Cena kurzov:

 
 

Keďže aktívna znalosť cudzieho jazyka je mozaikou osvojenia si viacerých jazykových zručností, pri výučbe sa zameriavame na rozvoj komunikačných schopností klienta, jeho znalostí v oblasti gramatických javov, písomného styku, ale aj čítania a počúvania s porozumením. Kurzy sa tak stávajú dynamickými a interaktívnymi a sú vedené v priateľskom duchu a uvoľnenej atmosfére.


Dĺžka trvania

Dĺžka trvania jednej vyučovacej jednotky je 45 min. Najideálnejšou formou realizácie kurzu sú stretnutia v rozsahu dvoch po sebe nasledujúcich vyučovacích jednotiek, t.j.. 90 min.

Učebný materiál

Učebný materiál sa určí po vzájomnej dohode s klientom. Cena učebníc nie je zahrnutá v cene kurzu.

Zrušenie hodiny

Zrušenie vyučovacej hodiny zo strany klienta je potrebné oznámiť min. 24 hod. pred plánovaným začiatkom vyučovacej hodiny, v opačnom prípade sa hodina považuje za odučenú.

Realizácia platby

Realizácia platby za odučené hodiny sa uskutočňuje formou úhrady faktúry, ktorá je klientovi vystavená na konci každého mesiaca.

Cena kurzov:

 
 

Máte záujem o náš kurz?

kurzy@percipium.com / +421 905 742 852


ALEBO VYPLŇTE ONLINE PRIHLÁŠKU TU

Máte záujem o náš kurz?

kurzy@percipium.com

+421 905 742 852


ALEBO VYPLŇTE ONLINE PRIHLÁŠKU TU